Όροι Διαγωνισμού Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2022 – Dagiopoulos.gr

Όροι Διαγωνισμού Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2022

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

1] Η εταιρεία με την επωνυμία «Νίκος Νταγιόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ» με ΑΦΜ 998599778, ΔΟΥ Καλαμάτας που εδρεύει στην Καλαμάτα, οδός Είρας 6 και Θουρίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νταγιόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου, που εφεξής θα καλείται <<Διοργανώτρια>>, σε συνεργασία με την εταιρεία «RELEVANCE ONLINE MARKETING CONSULTING BOUTIQUE O.E» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη η Διαφημιστική), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη 2 νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα ζευγάρι Pezzol Malbek S1P SRC και έναν τροχό Stanley FMEG220-QS 125mm NVR 850W σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα παρακάτω.

 

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

3] Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

4] Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Τετάρτη 23/02/2022 έως και την Τετάρτη 09/03/2022 και ώρα 18:00μμ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο διαγωνισμό το παραπάνω χρονικό διάστημα, μέσω της σελίδας της Διοργανώτριας στο Facebook . Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, από εξουσιοδοτημένο ειδικά προς το σκοπό αυτό, υπάλληλο της εταιρείας, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή της Διαφημιστικής εταιρείας, την Τετάρτη 09/03/2022 και ώρα 18:00μμ. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει 1 νικήτρια και 1 αναπληρωματική.

 

5] Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει κάνει "like" στη σχετική σελίδα «Dagiopoulos.gr» στο Facebook, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν των όρων εγγραφής του Facebook. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στο σχετικό tab που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής της ενέργειας στη σελίδα «Dagiopoulos.gr» στο Facebook, να απαντήσουν στην ερώτηση του διαγωνισμού, να συμπληρώσουν τα ελάχιστα προσωπικά τους δεδομένα (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) στην αντίστοιχη φόρμα, κερδίζοντας έτσι μια (1) συμμετοχή για την ηλεκτρονική κλήρωση. Ο συμμετέχων κατά την εγγραφή του έχει τη δυνατότητα να συναινέσει έτσι ώστε η Διοργανώτρια εταιρία να επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail με σκοπό την προώθηση προσφορών, προϊόντων και ενημερωτικού υλικού επιλέγοντας «Ναι» στην ερώτηση «Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό για προσφορές και εκδηλώσεις μέσω email». Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, επιπλέον της άνω συμμετοχής του, προτείνοντας φίλους του, να κερδίσει μία (1) ακόμη συμμετοχή για την ηλεκτρονική κλήρωση, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο, κατά μία (1) ακόμη, τις πιθανότητες να ανακηρυχθεί νικητής.

6]Το όνομα των νικητών θα αναρτηθεί την Τετάρτη 09/03/2022 και ώρα 18:30μμ, στη σελίδα «Dagiopoulos.gr» στο Facebook. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

7] Με την αποδοχή των όρων εγγραφής, ο συμμετέχων δηλώνει ότι είναι ενήλικος ( ήτοι, ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του). Παρόλο που η <<
Νίκος Νταγιόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ >> καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του (ανάλογου καναλιού στα κοινωνικά δίκτυα) είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για παιδιά. Η <<Διοργανώτρια>> και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι άλλοι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στο (ανάλογου καναλιού στα κοινωνικά δίκτυα) το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο .Η <<Διοργανώτρια>> και οι συνεργαζόμενες εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

8] Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στο (
ανάλογου καναλιού στα κοινωνικά δίκτυα) . Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

10] Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από τη σελίδα, δικαιούμενες να τις μεταβιβάσουν περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση τους σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής να προβούν σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες αυτές επιθυμούν.

11] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (
server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της ως άνω σελίδας και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και τη σελίδα της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

12] Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Περαιτέρω η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα.

13] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

14] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

15] Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με φωτογραφία που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν περισσότερα από ένα άτομα, παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που η φωτογραφία προφίλ περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

16] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την προωθητική ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν

σε τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι τη διεξαγωγή της επιλογής και δημιουργίας του δώρου και μετά τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

17] ΔΩΡΑ: Η εταιρεία θα προσφέρει σε 2 τυχερούς από 1 δώρο. Ο 1ος τυχερός θα λάβει δώρο ένα ζευγάρι Pezzol Malbek S1P SRC και ο 2ος έναν τροχό Stanley FMEG220-QS 125mm NVR 850W Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

18] Το δώρο θα αποσταλεί ταχυδρομικά ή θα γίνει παραλαβή από κατάστημα.